ภาพกิจกรรม
การประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา
นางนันทยา เมฆคราม ตำแหน่งครู ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการโรงเรียนร่มเกล้า ปราจีนบุรี ให้เข้าร่วมการประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ครั้งที่ 5/2561 ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ณ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง ในการนี้โรงเรียนร่มเกล้า ปราจีนบุรี ได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 2 รายการ ได้แก่ 1. ได้อันดับที่ 7 ของเขตพื้นที่การศึกษา 2. ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยรวมทุกวิชาปีการศึกษา 2560 เพิ่มขึ้นตั้งแต่ร้อยละ 3 ขึ้นไปจากปีการศึกษา 2559 (โรงเรียนร่มเกล้า ปราจีนบุรี เป็นโรงเรียนเดียวของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ขึ้นไป) นำมาซึ่งความภาคภูมิใจร่วมกันของทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโรงเรียนร่มเกล้า ปราจีนบุรี
โพสเมื่อ : 09 ก.ค. 2561,08:51   อ่าน 185 ครั้ง