ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

 จำนวนนักเรียน ห้องเรียนจำแนกตามชั้นเรียนประจำปีการศึกษา 2560
ข้อมูล 10 มิถุนายน 2560 

ชั้น จำนวนนักเรียน จำนวน
ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1 25 20 45 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 19 13 32 2
มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 17 14 31 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3 16 30 46 1
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 77 77 154 4
มัธยมศึกษาปีที่ 4 8 21 29 1
มัธยมศึกษาปีที่ 5 16 25 31 1
มัธยมศึกษาปีที่ 6 7 9 16 1
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 31 55 76 3
รวมทั้งสิ้น 108 132 240 7